Voorwaarden

Algemeen

Wanneer u een bestelling doet via de webwinkel www.bazou.nl geeft U te kennen dat U met alle genoemde voorwaarden akkoord gaat. Bazou heeft het recht haar voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Bij de koop van een product gaat de klant akkoord met de informatie en voorwaarden van Bazou zoals beschreven hieronder en in de rest van de website:

Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de website dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bazou in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen en sale items van Bazou zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Bazou behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om de prijzen te wijzigen. En aanbiedingen kunnen niet geruild/ geretourneerd worden.

Acties en cadeaubonnen

Bij een actie die gepaard gaat met een kortingscode, kunnen er geen cadeaubonnen ingeleverd worden. Tijdens de sale kan een cadeaubon wel ingeleverd worden.

Overeenkomst/Boeking

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling of schriftelijk toestemt met een aanbod van Bazou. De opdrachtgever ontvangt van Bazou een e-mail met daarin de bevestiging van de bestelling.

Tel – en taalfouten

Aan tel- en taalfouten kunnen geen rechten worden verleend.

Voorbereidingskosten

Indien Bazou, bij gebleken belangstelling, reeds met een ontwerp voor een exclusief sieraad is begonnen zonder dat een schriftelijke overeenkomst tot uitvoering tot stand komt, is de aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee wordt o.a. het uurloon van de ontwerper bedoeld.

Prijzen & Betaling

Alle door Bazou vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euros, inclusief B.T.W. en eventuele verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs zichtbaar zijn.

Betalingen dienen te geschieden via iDEAL, PayPal of via vooruitbetaling via IBAN NL25ABNA0492757879 ten name van Bazou, te Rotterdam.

Annulering door Bazou

Bazou heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling.

Bazou heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming beschadigen kan.

Levering

Wij streven ernaar om het product tussen 1 en 3 werkdagen te verzenden. Is het sieraad niet op voorraad of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. 

Overmacht

In geval van overmacht is Bazou niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Eventuele schade

– Bazou stelt zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, veroorzaakt, dan wel medeveroorzaakt door haar producten.

– De sieraden en accessoires van Bazou zijn niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

– Bazou stelt zich niet aansprakelijk voor schade ontstaan anders dan bij normaal gebruik.

– De sieraden van Bazou kunnen niet tegen water. Bazou stelt zich dan ook niet aansprakelijk bij waterschade.

Aansprakelijkheid

– Bazou is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Bazou. Bazou is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

– Indien Bazou, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het produkt of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

-Bazou is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal tijdens het transport. Wilt u het product aangetekend laten verzenden, dan kan dit tegen de daarvoor geldende TPG tarieven.

-Bazou is niet aansprakelijk indien de klant een verkeerd adres ingeeft bij het doen van een bestelling via de webshop. 

Intellectueel eigendom

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de produkten en/of met betrekking tot de webwinkel berusten bij Bazou of andere rechthebbenden.

Het is verboden de producten van Bazou te verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bazou of andere rechthebbenden.

Heb je suggesties, vragen of klachten over onze artikelen of service?
Stuur ons dan een e-mail: info@bazou.nl 

Bazou.nl © 2005-2019